Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Caritas to określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Caritas, to także duszpasterska instytucja kościelna, która inspirowana chrześcijańską miłością bliźniego działa bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka będącego w potrzebie. Organizacyjnym zadaniem Caritas jest koordynacja działalności charytatywnej Kościoła. Caritas jest organizacją o zasięgu światowym. W Polsce Instytut Caritas, jako organizacja ogólnokrajowa, został powołany do istnienia w roku 1929. Instytut koordynował działalność powstających Caritas Diecezjalnych. Po utworzeniu, w roku 1992, Diecezji Elbląskiej, Biskup Elbląski, dnia 26 X 1992 r. powołał do istnienia  Caritas Diecezji Elbląskiej. Podstawowym ogniwem Caritas Diecezjalnych są Caritas parafialne, nazywane czasem Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi.

Caritas Parafii Św. Wojciecha w Elblągu została powołana do istnienia, decyzją dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej, w roku 1994. Od tego czasu wolontariusze Caritas Parafialnej po dzień dzisiejszy ofiarnie pracują na rzecz znajdujących się w potrzebie.  Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:

W czasie minionych 25 lat wolontariusze Caritas parafialnej realizowali te zadania na różne dostępne sposoby i w różnym zakresie.

Początkowo wolontariusze Caritas zajmowali się rozdawaniem zebranej od mieszkańców parafii używanej odzieży i zgromadzonej żywności. W miarę posiadanych funduszy opłacali wyjazdy dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, na wypoczynek wakacyjny. W pewnym okresie Caritas parafialna przekazywała rodzinom potrzebującym, żywność otrzymywaną za pośrednictwem Caritas Diecezjalnej, w ramach pomocy unijnej. Po ustaniu pomocy unijnej żywność była gromadzona podczas zbiórek w sklepach z żywnością i w kościele, głównie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Od kilku lat nasza parafialna Caritas nadal przekazuje używaną odzież, a żywność rozdawana jest w tzw. paczkach świątecznych. Przekazywana żywność jest nabywana za pieniądze zgromadzone przez Caritas, pochodzące głównie ze zbiórki dokonywanej podczas poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, przedświątecznej sprzedaży świec Caritasu, zbiórek do puszek i ofiar indywidualnych składanych przez dobrych ludzi. Przygotowywane paczki są uzupełniane żywnością zebraną od parafian, do koszy wystawianych w kościele. W paczkach świątecznych są różne produkty żywnościowe: mąka, kasza, ryż, makaron, olej, cukier, konserwy mięsne i rybne, herbata, słodycze, różnego rodzaju wędliny i inne produkty.

Zespół naszej Caritas Parafialnej jest nieliczny. Wraz z proboszczem, który zgodnie ze statutem, przewodniczy Caritas Parafialnej, składa się on z 9 osób. Zapraszamy więc do współpracy osoby, które chciałyby jako wolontariusze, pomagać ludziom znajdującym się w potrzebie. Chęć bycia wolontariuszem Caritas można zgłosić osobiście, do księdza proboszcza. Zapraszamy.

Nowe Jeruzalem

Odnowa w Duchu Świętym jest grupą charyzmatyczną tzn. powstałą z inicjatywy Ducha Świętego.

W Polsce pierwsze grupy Odnowy powstały w Poznaniu w 1975 roku z inicjatywy ks. Mariana Piątkowskiego oraz dwa lata później w Warszawie z inicjatywy ks. Bronisława Dembowskiego.

Połowa lat 90 stała się „wiosną” dla ruchu charyzmatycznego w naszej diecezji. Wspólnota „Nowe Jeruzalem” powstała z inicjatywy O. Bartłomieja Markiewicza – franciszkanina i kilku osób, które przeszły rekolekcje ewangelizacyjne w parafii św. Pawła. Za zgodą ks. proboszcza Bogusława Sochackiego przeprowadzono rekolekcje ewangelizacyjne. Uczestnicy tych rekolekcji to pierwsi członkowie wspólnoty. Wspólnota powstała 23 kwietnia 1995 roku. Obecnie liczy 24 osoby.

Grupa nasza swoją misję w Kościele odczytuje poprzez różne formy ewangelizacji: posługę modlitwą osłonową i wstawienniczą, aktywną obecność w życiu parafii i apostolską obecność w środowiskach zawodowych i rodzinnych. Wspólnota jest dla nas miejscem osobistego rozwoju duchowego, nauką budowania prawdziwej relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Spotykamy się w każdą środę po Mszy wieczornej w budynku parafialnym. Jesteśmy grupą otwartą i na nasze spotkania może przyjść każdy.

Zapraszamy!

w Parafii Św. Wojciecha

Apostolat Margaretka został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku, jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku, przez papieża Benedykta XVI, rok kapłański.

Cele Apostolatu są następujące: modlitwa za wybranego kapłana, troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi i wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Margaretkę tworzy 7 osób, z których każda ma wyznaczony lub wybrany dzień tygodnia na modlitwę w intencji wybranego przez nie kapłana z parafii. Zanim rozpocznie apostolat modlitewny tej Margaretki, trzeba nawiązać kontakt z tym kapłanem oraz w wybranym dniu, podczas Mszy św. następuje złożenie przyrzeczenia odmawiania modlitwy, w intencji obecnego na tej Mszy św. kapłana. Wskazane jest podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób oraz pamięć o składaniu życzeń temu kapłanowi z okazji jego imienin, rocznicy jego święceń itp.

W Diecezji Elbląskiej, z nominacji Jego Ekscelencji, Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego, opiekunami Apostolatu Margaretka są: Ks. Piotr Bryk i Ks. Ryszard Półtorak.

W Parafii Św. Wojciecha Apostolat Margaretka funkcjonuje od 2013 roku. Modlitwą objęci są wszyscy Kapłani posługujący aktualnie w naszej parafii. Uczestniczy w nich 28 wiernych.

Za ten przepiękny dar modlitwy i chrześcijańskiej miłości, w imieniu wszystkich naszych Kapłanów, z serca dziękuje, parafialny opiekun Apostolatu Margaretka,

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM) jest wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Jezusa ukrytego w Eucharystii, na Jezusie Eucharystycznym opierać swoje życie i Nim dzielić się z ludźmi spotykanymi na życiowej drodze.

Formację ERM-u streszczają 4 krótkie zasady:

 1. Żyj Mszą świętą
 2. Czytaj Ewangelię
 3. Kochaj bliźniego
 4. Bądź trzynastym apostołem

Formacja członków Eucharystycznego Ruchu Młodych przebiega w sześciu grupach.

W programie spotkań znajduje się wspólna modlitwa, formacja, zabawa, śpiew, nowi przyjaciele, ciekawe rozmowy, czynne włączanie się w życie parafii...

Opiekunem grupy jest ks. Artur Młodziński

Zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej !!!
Spotkania w poniedziałki o 17.00 w salce ERM.

Więcej informacji o Eucharystycznym Ruchu Młodych na stronie internetowej:
www.erm.pl

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Rodzina Różańca Świętego, założona przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jak gdyby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie.

W październiku 2002 roku Jan Paweł II ogłosił list apostolski "Rosarium Virginis Mariae", w którym zachęcił do modlitwy różańcowej i wprowadził czwartą część różańca: tajemnice światła. Od tej pory każde Koło Różańcowe powinna liczyć 20 osób.

Rodzina Różańca Świętego przy Parafii Świętego Wojciecha w Elblągu stanowi jedną z najliczniejszych i najaktywniejszych grup Apostolstwa Świeckich. Przy Parafii działa 10 grup modlitewnych Żywego Różańca.

Dziewięć kół zrzesza zarówno kobiety jak i mężczyzn.  Jedno koło zrzesza dzieci i ich rodziców tzw. Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci.


Koło Żywego Różańca, czyli Różę, stanowi 20 osób, do których tradycyjnie zalicza się matki, ojców, panny i kawalerów, zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego. Różą kieruje zelator lub zelatorka wraz z wice-zelatorami. Każdy z członków Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, czyli wszyscy razem odmawiają każdego dnia cały różaniec: Tajemnice Radosne, Światła, Bolesne lub Chwalebne.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 13.00. Rodzina Różańcowa spotyka się na  zmianie tajemnic różańcowych i spotkaniu formacyjnym. W tym dniu Msza św. o godz. 13.00 odprawiana jest w intencji Kół Żywego Różańca naszej parafii. W każdą niedzielę o godz. 12.30 odmawiany jest wspólny różaniec.

Róże Różańcowe w naszej Parafii:

 1. Św. Wojciecha
 2. Matki Bożej Częstochowskiej
 3. Błogosławionej Doroty z Mątowów
 4. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
 5. Św. Brata Alberta
 6. Św. Michała Archanioła
 7. Św. Jana Pawła II
 8. Św. Józefa
 9. Św. Marii Goretti – dzieci z rodzicami
 10. Bł. Pauliny Jaricot

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.  Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 29 mężczyzn i chłopców z czego 14 jest ministrantami a 7 lektorami oraz 8 panów będących lektorami, a należących do Służby Liturgicznej Dorosłych. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kolegów. Przed promocjami  zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań  czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.

W głównej mierze LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii. W okresie poświątecznym ministranci pomagają księżom podczas wizyt duszpasterskich. Ministranci  mają również swoich świętych patronów, których historie poznawali na spotkaniach. Patronami ministrantów i lektorów są: św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się raz w tygodniu w sobotę na wspólnej modlitwie, zabawie i formacji w „salce ministranckiej”.

Istnieje 10 zasad ministranta. Można w nich przeczytać między innymi o posłudze Jezusowi w ludziach, modlitwie za Ojczyznę, pracy nad sobą czy dawaniu innym przykładu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram