Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Małżeństwo

 1. Miejsce zawierania sakramentu małżeństwa. Zgodnie z kan. 1115 KPK małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie (zamieszkania nie należy mylić z zameldowaniem = zamieszkanie oznacza rzeczywiste przebywanie). Zawarcie małżeństwa poza tymi miejscami jest możliwe za zezwoleniem własnego proboszcza (licencja do asystowania przy małżeństwie poza parafią). Termin można zarezerwować wcześniej (już przed rozpoczęciem kompletowania dokumentacji).
 2. Dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa:
 1. Metryka chrztu (aktualna, wydana nie wcześniej niż pół roku od dnia zgłoszenia się narzeczonych). Przy wizycie w kancelarii parafialnej miejsca chrztu trzeba koniecznie powiedzieć, że jest ona nam potrzebna do zawarcia sakramentu małżeństwa.  
 2. Zaświadczenie stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – można je pobrać z urzędu stanu cywilnego jednego z nupturientów.
 3. Akt zawarcia małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci zawarli już między sobą związek cywilny (jeśli któryś z narzeczonych pozostawał w wcześniej w związku cywilnym z inną osobą – odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny);
 4. Dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty).
 5. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma wpisu o bierzmowaniu w metryce chrztu).
 6. Świadectwo zgonu współmałżonka (wdowiec lub wdowa).
 7. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej - według wymogów diecezjalnych oraz spotkania w poradni rodzinnej.
 8. Dane świadków (muszą być pełnoletni).

Najlepiej będzie, jeśli wszystkie dokumenty zostaną skompletowane miesiąc przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

 1. Protokół rozmów kanoniczno - duszpasterskich. Podczas pierwszej rozmowy sporządza się pierwszą część protokołu (dotyczy ona przede wszystkim danych osobowych). Przesłuchanie powinno odbyć się przed głoszeniem zapowiedzi.  Podczas pierwszego spotkania w kancelarii należy umówić się na wypełnienie drugiej części. Przesłuchanie narzeczonych ma na celu upewnienie się, że nic nie stoi na przeszkodzie do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa. Drugą część należy spisać co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Zapowiedzi przedślubne – to publiczne ogłoszenie zamiaru wstąpienia w związek małżeński, które służyć ma dodatkowemu upewnieniu się o braku przeszkód małżeńskich. Muszą być wygłoszone przez proboszcza własnego narzeczonych (czyli parafii stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania jednej ze stron) przez co najmniej 8 dni (w tym przez dwie niedziele). Jeżeli obydwoje narzeczeni mieszkają w parafii własnego proboszcza przynajmniej przez 6 miesięcy, nie wymaga się głoszenia zapowiedzi w poprzednich miejscach pobytu narzeczonych (jeśli zaś krócej – należy je wygłosić także w parafii bezpośredniego poprzedniego miejsca stałego względnie tymczasowego zamieszkania).

Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi wystawia proboszcz parafii, w której ma odbyć się ślub. Narzeczeni mają obowiązek udać się z tą prośbą do proboszcza parafii, która będzie wygłaszać zapowiedzi. Po wygłoszeniu należy dostarczyć zaświadczenie o dopełnionym obowiązku do proboszcza błogosławiącego ich małżeństwo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram