Logo Parafii św. Wojciecha w Elblągu

Parafia Rzymskokatolicka 
Św. Wojciecha w Elblągu

Caritas Parafii Św. Wojciecha

Caritas to określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Caritas, to także duszpasterska instytucja kościelna, która inspirowana chrześcijańską miłością bliźniego działa bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka będącego w potrzebie. Organizacyjnym zadaniem Caritas jest koordynacja działalności charytatywnej Kościoła. Caritas jest organizacją o zasięgu światowym. W Polsce Instytut Caritas, jako organizacja ogólnokrajowa, został powołany do istnienia w roku 1929. Instytut koordynował działalność powstających Caritas Diecezjalnych. Po utworzeniu, w roku 1992, Diecezji Elbląskiej, Biskup Elbląski, dnia 26 X 1992 r. powołał do istnienia  Caritas Diecezji Elbląskiej. Podstawowym ogniwem Caritas Diecezjalnych są Caritas parafialne, nazywane czasem Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi.

Caritas Parafii Św. Wojciecha w Elblągu została powołana do istnienia, decyzją dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej, w roku 1994. Od tego czasu wolontariusze Caritas Parafialnej po dzień dzisiejszy ofiarnie pracują na rzecz znajdujących się w potrzebie.  Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:

  • mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej;
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
  • świadczenie pomocy potrzebującym;
  • współpraca z diecezjalną centralą Caritas.

W czasie minionych 25 lat wolontariusze Caritas parafialnej realizowali te zadania na różne dostępne sposoby i w różnym zakresie.

Początkowo wolontariusze Caritas zajmowali się rozdawaniem zebranej od mieszkańców parafii używanej odzieży i zgromadzonej żywności. W miarę posiadanych funduszy opłacali wyjazdy dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, na wypoczynek wakacyjny. W pewnym okresie Caritas parafialna przekazywała rodzinom potrzebującym, żywność otrzymywaną za pośrednictwem Caritas Diecezjalnej, w ramach pomocy unijnej. Po ustaniu pomocy unijnej żywność była gromadzona podczas zbiórek w sklepach z żywnością i w kościele, głównie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Od kilku lat nasza parafialna Caritas nadal przekazuje używaną odzież, a żywność rozdawana jest w tzw. paczkach świątecznych. Przekazywana żywność jest nabywana za pieniądze zgromadzone przez Caritas, pochodzące głównie ze zbiórki dokonywanej podczas poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, przedświątecznej sprzedaży świec Caritasu, zbiórek do puszek i ofiar indywidualnych składanych przez dobrych ludzi. Przygotowywane paczki są uzupełniane żywnością zebraną od parafian, do koszy wystawianych w kościele. W paczkach świątecznych są różne produkty żywnościowe: mąka, kasza, ryż, makaron, olej, cukier, konserwy mięsne i rybne, herbata, słodycze, różnego rodzaju wędliny i inne produkty.

Zespół naszej Caritas Parafialnej jest nieliczny. Wraz z proboszczem, który zgodnie ze statutem, przewodniczy Caritas Parafialnej, składa się on z 9 osób. Zapraszamy więc do współpracy osoby, które chciałyby jako wolontariusze, pomagać ludziom znajdującym się w potrzebie. Chęć bycia wolontariuszem Caritas można zgłosić osobiście, do księdza proboszcza. Zapraszamy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram